neutral

Zásady ochrany osobních údajů - GDPR

Zásady ochrany osobních údajů ve společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s.

Účinné od 25. května 2018

Zásady ochrany osobních údajů (dále jen „zásady“) byly zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“).

Tyto zásady obecně stanoví, jak společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. jakožto správce ve smyslu GDPR zajišťuje ochranu osobních údajů..

Podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Informace o zpracování Vašich osobních údajů z kamerových záznamů naleznete zde. 

Kdo zpracovává Vaše údaje:

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s., IČO 48173002

se sídlem Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod

 

(dále jen „Správce“).

 

Jaké osobní údaje Správce shromažďuje?

Jedná se zejména o:

 • identifikační údaje, jako je jméno, příjmení, bydliště, datum narození, rodné číslo,
 • kontaktní údaje, např. doručovací adresa, číslo bankovního účtu, telefonní číslo, emailová adresa,
 • další údaje jako např. vzdělání, pracovní zařazení (v případě zaměstnanců Správce), uživatelské jméno a heslo, číslo vodoměru, zákaznické číslo (v případě odběratelů) a další.

 

Jak Správce získává Vaše osobní údaje?

Osobní údaje jsou Správci poskytovány buď přímo od subjektů údajů (např. od smluvních partnerů při uzavírání smluv), nebo je sám získává od jiných subjektů (např. zprostředkovatelů) či jiným způsobem (např. z veřejných a neveřejných informačních systémů, z webových stránek apod.).

 

Proč Správce zpracovává Vaše osobní údaje?

Správce zpracovává Vaše osobní údaje:

 • zejména za účelem poskytování produktů a služeb a dalšího smluvního plnění,
 • dále za účelem nabízení a poskytování informací o podobných anebo souvisejících produktech a službách,
 • rovněž za účelem přizpůsobení a zlepšení služeb poskytovaných Správcem
 • a v neposlední řadě též za účelem plnění zákonných povinností.

 

 

Na základě čeho může Správce zpracovávat Vaše osobní údaje?

V některých případech Vás může Správce požádat o udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Správce je oprávněn Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, a to v případě, že:

 • zpracování je nezbytné pro uzavření či plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem,
 • zpracování je nezbytné pro plnění právní povinnosti,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů Vás či jiné osoby,
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany.

 

Jak dlouho Správce Vaše údaje zpracovává?

Vaše osobní údaje Správce zpracovává pouze po nezbytně dlouhou dobu přiměřenou účelu zpracování.

K zajištění práv a povinností plynoucích ze smlouvy zpracovává Správce Vaše údaje po dobu realizace smlouvy a dále po dobu 5 let od jejich posledního využití, pokud není stanovena jiná lhůta za účelem zpracování. Poté budou Vaše osobní údaje archivovány po přiměřeně dlouhou dobu v souladu s příslušnými právními předpisy.

 

Komu mohou být Vaše osobní údaje Správcem zpřístupněny?

Vaše osobní údaje budou předány třetím osobám či jinak zprostředkovány pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění smlouvy, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas.

 

Příjemci Vašich osobních údajů ve výše uvedeném případě mohou být tyto společnosti:

Vysočina Voda s.r.o. Havlíčkův Brod, IČO: 28848608

VAK HB Energie, s.r.o. Havlíčkův Brod, IČO: 04660986

 

Jaká máte práva jako subjekt osobních údajů zpracovávaných Správcem?

Jako subjekt údajů máte právo na to být informován o zpracování svých osobních údajů. Tím se rozumí právo na určité informace o zpracování Vašich osobních údajů tak, aby byla především naplněna zásada transparentnosti zpracování. Jde zejména o informace o účelu zpracování, totožnosti správce, o jeho oprávněných zájmech, o příjemcích osobních údajů. Takové informace Vám poskytne Správce automaticky.

 

Mezi další práva subjektu údajů, která jsou mnohdy založena na aktivitě (žádosti) subjektu údajů, patří:

 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo na opravu, resp. doplnění,
 • právo na výmaz,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo na přenositelnost údajů,
 • právo vznést námitku,
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, zahrnujíce i profilování.

 

Nastavení cookies podle novely zákona o elektronických komunikacích

Co jsou soubory cookies: krátké textové soubory, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zobrazit patřičné informace.

Jaké cookies uchováváme: Pouze nezbytně nutné pro provoz webu a pouze pro danou relaci. Neuchováváme žádné vlastní analytické, marketingové, dynamické a trvalé cookies a to ani třetích stran. Odstranili jsme všechny cookies, které nepotřebujeme. Tento web stránka nepoužívá službu Google Analytics.

Chcete-li získat přístup ke svým osobním údajům nebo využít jiného výše uvedeného práva, případně zrušit účast v některých programech, obraťte se, prosím, na vedoucího pro ochranu soukromí (Privacy Leader):

 

Jiří Vrána
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. 
Žižkova 832, 580 01 Havlíčkův Brod
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel: +420 603 232 743

 

Subjekty údajů se mohou ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů a výkonem jejich práv podle GDPR obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřencem Správce je:

 

Mgr. Lenka Vondráčková 
CTS corp., s.r.o.
Bubenská 421/3, 170 00 Praha 7
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
tel: +420 775 704 491 

 

Dozorovým úřadem pověřeným monitorováním uplatňování GDPR, na nějž se subjekty údajů mohou rovněž obracet, je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel: +420 234 665 111