neutral

Služby

Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. jsou středně velká vodohospodářská společnost provozující vodovody a kanalizace převážně na území bývalého okresu Havlíčkův Brod.

 Práce a činnost při provozu vodovodů

 • Revize těsnosti potrubí,
 • vyhledávání a odstraňování  poruch na vodovodním potrubí,
 • odvzdušňování, odkalování a desinfekce vodovodních potrubí,
 • zajištění provozu čerpacích stanic a úpraven vody podle provozních řádů,
 • čištění vodojemů,
 • desinfekce vody,
 • provádění vodovodních přípojek,
 • montáže vodoměrů,
 • náhradní zásobování pitnou vodou.

 

 Práce a činnosti při provozu kanalizací

 • Provoz čistíren odpadních vod,
 • čištění kanalizací a kanalizačních přípojek,
 • odstraňování ucpávek potrubí,
 • kontrola, čištění a údržba všech objektů na kanalizačních sítích,
 • odstraňování poruch a havárií,
 • provádění kanalizačních přípojek,
 • navrtávky kanalizačních potrubí,
 • podnikání v oblasti nakládání s odpady - vyvážení žump a septiků, likvidace některých druhů odpadu a biologických kalů z ČOV.
 

 Analýzy vod, kalů a desinfekce vody

Vodohospodářské laboratoře, které analyzují pitnou, surovou, podzemní a odpadní vodu. Pracoviště jsou posouzena (ASLAB), což znamená povinnost poskytnout služby akceptovatelné zákazníky a orgány využívajícími výsledky zkoušek, zajistit stálý soulad s požadavky zákazníka a pravidly pro držitele osvědčení o správné činnosti laboratoře formulovanými platnou legislativou a flexibilně a dynamicky rozvíjet ucelený systém jakosti laboratoře.

 

 Montážní práce a doprava

Přeprava a dovoz materiálů, dovoz pitné vody speciální autocisternou, zemní práce, protlaky, do průměru 80 mm, vrtání betonových konstrukcí do průměru 300 mm, sekání travnatých ploch dálkově řízenou svahovou sekačkou.
Níže datasheet vozidel a zařízení: MAN cisterna 14,5m3, MAN kontejner HNJ, MAN kontejner, TATRA cisterna 8m3, TATRA cisterna 11m3, TATRA nákladní, práce rypadlem JCB 65R, zapůjčení 1 m³ cisterny, zapůjčení 6 m³ kontejnerové cisterny

 Energie z obnovitelných zdrojů

Jsme vyrobcem elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Na Čistírně odpadních vod v Havlíčkově Brodě provozujeme 2 kogenerační jednotky na spalování bioplynu, které kombinovaně vyrábí elektrickou energii a teplo. Celkový výkon kogeneračních jednotek je 300 kW elektrické energie, která je využívána především pro vlastní spotřebu, částečně je i dodávána do sítě.

Na stejném místě byla v roce 2010 úspěšně zprovozněna fotovoltaická elektrárna o celkovém výkonu 0,54 MWp, která dodává veškerou elektrickou energii do rozvodné sítě. Fotovoltaické panely jsou rozmístěny na střechách technologických objektů a volných plochách.

Další fotovoltaickou elektrárnu jsme ve stejném roce pořídili i na čerpací stanici v Hulicích. Jedná se o unikátní, patentově chráněné technické řešení, sloužící k čerpání pitné vody. Elektrárna pracuje v tzv. ostrovním provozu, tedy bez napojení na síť elektrické energie. Jako jeden z partnerů 3-členného konsorcia jsme s tímto projektem „Voda ze slunce“ zvítězili v prestižní soutěži pořádané Business Leaders Forum Prince Charlese a z rukou ministra životního prostředí ČR obdrželi za tento produkt 1. místo v celostátní soutěži Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 2011. V současné době se podílíme na aktivitách spojených s možným uplatněním tohoto projektu na dalších trzích v i mimo EU.

 

 Inženýrská a projektová činnost

Příprava a realizace staveb v oboru vodovodů a kanalizací, včetně:

 • uvádění do provozu,
 • vypracování žádosti a potřebných dokladů pro státní podporu a jednání se Státním fondem životního prostředí,
 • organizace výběru zhotovitelů staveb,
 • pasporty stávajících vodovodů a kanalizací,
 • všechny stupně dokumentace staveb vodovodů a kanalizací,
 • zpracování provozních řádů staveb vodovodů a kanalizací.

Geografický informační systém (GIS)

Zákresy sítí do situace, výkresy sítí, poradenská a informační činnost.

Obchodní činnost

Prodej vodovodních a kanalizačních materiálů. Nabídka prodeje vodárenských výrobků v konsignačních skladem firem HAWLE a VOD-KA.

Zákaznický informační portál https://zportal.vakhb.cz

Kam dál?